Υποβολή αίτησης για έγκριση κέντρου συσκευασίας

7.-(1) Η ταξινόμηση και η συσκευασία των αυγών, καθώς και η επισήμανση της συσκευασίας τους, επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας.

(2) Ουδείς λειτουργεί κέντρο συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, εκτός εάν λάβει σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή μετά από την υποβολή αίτησης, σε έντυπο που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10.