Έγκριση κέντρων συσκευασίας

8.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, αφού λάβει την αίτηση, την αξιολογεί προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

(2) Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) Κανονισμού, το κέντρο συσκευασίας και του αποδίδει ένα κωδικό κέντρου συσκευασίας, όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ή απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει τον αιτητή για την απόφασή της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αίτησης, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, πριν τη λήψη της απόφασής της επί της αίτησης να ειδοποιήσει γραπτώς τον αιτητή και στην περίπτωση όπου αυτή θεωρεί ότι-

(α) Δεν έχουν ληφθεί επαρκή στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης, να ζητήσει από τον αιτητή να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία˙

(β) οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 δεν πληρούνται, να ζητήσει από τον αιτητή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση εκκρεμεί.