Ανάκληση της έγκρισης

9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει έγκριση κέντρου συσκευασίας στην περίπτωση όπου-

(α) Δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε·

(β) δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.589/2008.

(2) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί την απόφασή της μαζί με τους λόγους της ανάκλησης και την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ.

(3) Η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για ανάκληση της έγκρισης υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, η οποία ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.