Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος˙

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 για να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής˙

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 για να ενεργεί ως Επιθεωρητής˙

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17˙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των βρώσιμων αυγών», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο τις σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«περιφέρεια παραγωγής» σημαίνει τη διοικητική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η μονάδα παραγωγής και οποιαδήποτε επιπρόσθετη έκταση εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων από τα όρια της μονάδας παραγωγής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η Δημοκρατία διαιρείται σε έξι (6) διοικητικές περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των οποίων αντιστοιχούν με τις έξι (6) επαρχίες που εμφαίνονται στο Παράρτημα.

«πώληση κατ’ οίκον» σημαίνει την πώληση που πραγματοποιείται κατά την επίσκεψη παραγωγού στην οικία του τελικού καταναλωτή ή στην οικία διαφορετικού προσώπου ή στο χώρο εργασίας του τελικού καταναλωτή˙

«τοπική λαϊκή αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2013 εφόσον βρίσκεται στην περιφέρεια παραγωγής της μονάδας παραγωγής˙

«υπεύθυνος επιχείρησης» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επιχείρησης που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του˙

«υπεύθυνος κέντρου συσκευασίας» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη των εργασιών του κέντρου συσκευασίας αυγών˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008.