Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016.