ΜΕΡΟΣ Χ AΛΚΟΟΛΗ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΠ
Ορισμοί

50. Στον παρόντα Νόμο,

"αιθυλική αλκοόλη" καλύπτει:

(i) όλα τα προϊόντα με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol., τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο.2207 και 2208, ακόμη και όταν τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν μέρος προϊόντος υπαγομένου σε άλλο κεφάλαιο της Σ.Ο.,

(ii) τα προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 2204, 2205, 2206 με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 22% vol.,

(iii) τα ποτά που περιέχουν ακέραια προϊόντα ή άλλα φυτικά προϊόντα σε διάλυμα.

"αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά" θεωρούνται:

(i) Μπύρα

(ii) Κρασί

(iii) Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα

(iv) Ενδιάμεσα προϊόντα

(v) Αιθυλική αλκοόλη.

"αμπελοοινικό απόσταγμα": σημαίνει το προϊόν το οποίο προκύπτει από την πρωταρχική απόσταξη σε απλό άμβυκα, ζυμωθέντων σταφυλιών ή σταφίδας ή οποιωνδήποτε υπολειμμάτων αυτών ή όπως αυτό καθορίζεται στους κανονισμούς περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) Κανονισμοί του 1998·

"ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός" σημαίνει τον οινοπαραγωγό του οποίου η παραγωγή δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τα χίλια (1 000) εκατόλιτρα κρασιού ετησίως και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο οινοπαραγωγό, χρησιμοποιεί  εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από τις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε άλλου οινοπαραγωγού και δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης· σε περίπτωση δε που δύο (2) ή περισσότεροι μικροί οινοπαραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα χίλια (1 000) εκατόλιτρα, κατά περίπτωση, οι εν λόγω οινοπαραγωγοί δύναται να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός·

"ανεξάρτητος μικρός παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων" σημαίνει τον παραγωγό του οποίου η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα των εν λόγω ποτών ετησίως και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από τις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε άλλου παραγωγού και δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης· σε περίπτωση δε που δύο (2) ή περισσότεροι μικροί παραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί δύναται να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός·

"ανεξάρτητος μικρός παραγωγός λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών" σημαίνει τον  παραγωγό του οποίου η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα χίλια (1 000) εκατόλιτρα των εν λόγω ποτών ετησίως και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από τις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε άλλου παραγωγού και δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης· σε περίπτωση δε που δύο (2) ή περισσότεροι μικροί παραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα χίλια (1 000) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί δύναται να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός·

"απλός άμβυκας": σημαίνει το γνωστό ως "καζάνι" το οποίο αποτελείται από το λέβητα για βρασμό του περιεχομένου μείγματος (ζυμωμένων σταφυλιών ή σταφίδας ή οποιωνδήποτε υπολειμμάτων αυτών) με σκοπό την εξάτμιση, το κάλυμμα με το τόξο, το ψυκτικό σωλήνα για υγροποίηση των ατμών και περισυλλογή του αμπελοοινικού αποστάγματος·

"απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών": σημαίνει το προϊόν που λαμβάνεται με απευθείας απλή απόσταξη στεμφύλων σταφυλιών μετά ή άνευ υγιούς οινολάσπης, μετά ή άνευ κρασιού με αλκοολικό τίτλο από 43% vol μέχρι 52% vol στους 20 βαθμούς Κελσίου, έχει δε μεγίστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 200g/hl αλκοόλης 100% vol και συνολική περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες, εκτός μεθυλικής και αιθυλικής αλκοόλης, ανώτερη των 140 g/hl αλκοόλης 100% vol ή όπως αυτό καθορίζεται στους κανονισμούς περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) Κανονισμοί του 1998·

"αποστακτήρας": σημαίνει συσκευή συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας εξαιρουμένου του απλού άμβυκα για απόσταξη διαφόρων αλκοολούχων ουσιών με την οποία είναι δυνατή η κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης·

"ενδιάμεσα προϊόντα" θεωρούνται:

(α) όλα τα προϊόντα με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. μέχρι και 22% vol., τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο.2204, 2205 και 2206 και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των όρων "μπύρα", "κρασί" και "ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα",

(β) κάθε απλό ποτό προερχόμενο από ζύμωση, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του όρου "λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση" και το οποίο έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο άνω του 5,5% vol., η δε περιεχόμενη αλκοόλη δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση, καθώς και κάθε αφρώδες ποτό προερχόμενο από ζύμωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του όρου "λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση" έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο άνω του 8,5% vol., η δε περιεχόμενη αλκοόλη δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

"εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης": σημαίνει πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 67·

"ζιβανία": σημαίνει το απόσταγμα στεμφύλων που πληροί τους όρους των σχετικών Κανονισμών περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας» Κανονισμοί του 1998 (ΚΔΠ 263/98), όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Κανονισμό με αριθμό (ΚΔΠ 83/2000), οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 των περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμων του 1965 μέχρι 1989, και του οποίου η ποιότης είναι σύμφωνη με τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο και έχει αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο των 43% vol και μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 200 g/hl αλκοόλης 100% vol και περιλαμβάνει τις ονομασίες "τζιβανία" και "ζιβάνα"·

"κατασκευαστής ζιβανίας": σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατόπιν άδειας παρεχομένης δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 56, προβαίνει στην παραγωγή αποστάγματος στέμφυλων σταφυλιών του κατάλληλου για την παραγωγή ζιβανίας·

"κατασκευαστής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης": σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 67·

"κατασκευαστής μπύρας": σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατόπιν αδείας παρεχομένης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 70 και του άρθρου 71 προβαίνει στην κατασκευή μπύρας·

"κρασί" περιλαμβάνει το «απλό κρασί και τα αφρώδη κρασιά»:

- "απλό κρασί" περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο.2204 και 2205, εκτός από τα αφρώδη κρασιά τα οποία:

(i) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. μέχρι και 15% vol., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση,

(ii) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 15% vol. μέχρι και 18% vol., με την προϋπόθεση ότι έχουν παραχθεί χωρίς εμπλουτισμό και η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

- "αφρώδη κρασιά" περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 και 2205, και τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού, τα οποία συγκρατούνται με σύρματα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστο 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα,

(ii) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2% vol. μέχρι και 15% vol., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

"μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη": σημαίνει αιθυλική αλκοόλη στην οποία έχουν προστεθεί:

(i) οι μετουσιωτικές ουσίες που καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 68, ή

(ii) οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από άλλα κράτη μέλη για σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

"μικρό αποστακτήριο" σημαίνει επιχείρηση απόσταξης της οποίας η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης ετησίως, η οποία λειτουργεί ως νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης και δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης·

"μπύρα" θεωρείται κάθε προϊόν που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2203, καθώς και κάθε προϊόν το οποίο περιέχει μίγμα μπύρας με μη αλκοολούχα ποτά, που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2206 και στις δύο περιπτώσεις με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο του 0,5% vol·

"οινοπνευματοποιείο": σημαίνει εγκεκριμένο από το Διευθυντή υποστατικό όπου ο οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας και ο κατασκευαστής ζιβανίας προβαίνουν στην κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης και αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών για την κατασκευή της ζιβανίας αντίστοιχα καθώς και το υποστατικό όπου ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ανακαθαρίζει αιθυλική αλκοόλη·

"οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας": σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 56·

"οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας (ανακαθαριστής): σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 58 και περιλαμβάνει κάθε οινοπνευματοποιό Α΄ κατηγορίας ο οποίος δυνάμει του άρθρου αυτού ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ·

"παραγωγός αμπελοοινικού αποστάγματος": σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια δυνάμει του άρθρου 64 καθώς και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παράχθηκε αμπελοοινικό απόσταγμα από πρόσωπο που κατέχει άδεια δυνάμει του ίδιου άρθρου.

"ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα" περιλαμβάνουν λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση και τα λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση:

- "λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση" θεωρούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 και 2205 και δεν περιλαμβάνονται στον όρο "κρασί", καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2206, με εξαίρεση τα «λοιπά αφρώδη ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση" καθώς και όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον όρο "μπύρα" τα οποία:

(i) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. μέχρι και 10% vol.,

(ii) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο του 10% vol. μέχρι και 15% vol., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

- "λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση" θεωρούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2206 00 31 και 2206 00 39 καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 και 2205, τα οποία δεν αναφέρονται στον όρο "κρασί" και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού, που συγκρατούνται με σύρμα ή συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα,

(ii) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2% vol. μέχρι και 13% vol.,

(iii) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 13% vol. μέχρι και 15% vol., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

"ποτό": σημαίνει αλκοολούχο ποτό, το οποίο κατά βάση περιέχει αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, που δυνατόν να περιέχει και άλλα επιτρεπτά αρωματικά και ουσίες. Στον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.

"ποτοποιία": σημαίνει τη διεργασία κατασκευής ή εμφιάλωσης ποτών.

"ποτοποιός": σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 58 και περιλαμβάνει κάθε οινοπνευματοποιό Α΄ και Β΄ κατηγορίας οι οποίοι δυνάμει του άρθρου αυτού ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι ποτοποιοί.

"χονδρική πώληση": σε ότι αφορά την πώληση αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών σημαίνει την πώληση των ποτών αυτών σε ποσότητες 10 τουλάχιστον λίτρων.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης

51. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα σύμφωνα με το συντελεστή ο οποίος εκτίθεται στο ίδιο Παράρτημα.

(2) Για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στην αιθυλική αλκοόλη που φορολογείται με βάση τα 100 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με το Δεύτερο Παράρτημα, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 20°C.

Ειδικές απαλλαγές

52. (1) Προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο «αιθυλική αλκοόλη» απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τυγχάνουν επιστροφής του φόρου αυτού εφόσον έχει καταβληθεί, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Όταν  διανέμονται με τη μορφή αλκοόλης η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση σύμφωνα τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο εξής “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3199/93”, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη μέλη, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση,  αναγνωρίζονται οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3199/93:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V(A)·

(β) όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας παρασκευής οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη έχει υποστεί μετουσίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 ή με τις προδιαγραφές που καθορίζει οποιοδήποτε κράτος μέλος για τη συγκεκριμένη χρήση:

Νοείται ότι, η ως άνω απαλλαγή εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία η μετουσιωμένη αλκοόλη-

(i) έχει ενσωματωθεί στο προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· ή

(ii) χρησιμοποιείται για συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού παρασκευής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρασκευής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διακίνηση μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V,

(γ) όταν χρησιμοποιούνται από τις ιατρικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας με την έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας,

(δ) όταν  χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων, όπως αυτά αναφέρονται στον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο και στον περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμο.

(ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 2209,

(ζ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2%,

(η) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή μη, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος, για άλλα προϊόντα,

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για παραχώρηση των απαλλαγών που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαλλάξει τα προϊόντα που εμπίπτουν στον όρο "αιθυλική αλκοόλη" από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή επιτρέψει την επιστροφή του καταβληθέντος σ’ αυτά ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς,

(β) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,

(γ) όταν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς σε νοσοκομεία και φαρμακεία·

(δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, εφόσον δεν περιέχουν αλκοόλη στην τελική τους μορφή·

(ε) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ενός συστατικού προϊόντος μη υποκειμένου σε ειδικό φόρο κατανάλωσης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(στ) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμούς του 2004, τα οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, σε περίπτωση κατά την οποία η μονάδα συσκευασίας του συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται προς κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 0,15 λίτρο και τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται στην αγορά δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των εν λόγω Κανονισμών.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί αιθυλική αλκοόλη για άλλο από τον προβλεπόμενο στις απαλλαγές των εδαφίων (1) και (3) σκοπό, ή αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη γνωστοποίηση του εδαφίου (2) και στο διάταγμα του εδαφίου (3), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα είδη στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο αιθυλική αλκοόλη, υπόκεινται σε δήμευση.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης μπύρας, κρασιού, ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση και ενδιάμεσων προϊόντων

53. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας ειδικός φόρος κατανάλωσης στην μπύρα, στο κρασί, στα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση μη συμπεριλαμβανομένου του κρασιού και της μπύρας και στα ενδιάμεσα προϊόντα που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται στο ίδιο Παράρτημα.

Απαλλαγή μπύρας

54. Όταν μπύρα η οποία έχει κατασκευαστεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, η μπύρα αυτή θα απαλλάσσεται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι δύναται να επιβληθούν σε γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής.

Παραγωγή προϊόντων εκτός φορολογικών αποθηκών

55. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για την παραγωγή των προϊόντων του παρόντος Μέρους εκτός φορολογικών αποθηκών, οι οποίες εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 9, από αλκοολούχα συστατικά προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, νοουμένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των συστατικών έχει καταβληθεί εκ των προτέρων και ο συνολικός καταβλητέος φόρος για τα αλκοολούχα συστατικά προϊόντα δεν είναι λιγότερος από τον καταβλητέο φόρο για το προϊόν που προκύπτει από την ανάμιξη τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΖΙΒΑΝΙΑΣ – ΠΟΤΟΠΟΙΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ - ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΛΠ
Άδεια κατασκευής αιθυλικής αλκοόλης

56. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη:

(α) με απόσταξη ζυμωθεισών γεωργικών υλών ή με άλλη μέθοδο, εκτός αν κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας που παρέχεται από το Διευθυντή˙

(β) με απόσταξη ζυμωθέντων στεμφύλων σταφυλιών, εκτός αν κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια κατασκευαστή ζιβανίας που παρέχεται από το Διευθυντή, ή άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα:

Νοείται ότι με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων τους οποίους ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, ο Οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας δύναται σύμφωνα με την άδεια την οποία κατέχει να εξουσιοδοτηθεί στην απόσταξη ζυμωθέντων στεμφύλων σταφυλιών με σκοπό την κατασκευή ζιβανίας. Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής ζιβανίας".

(2) Οι άδειες οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας και κατασκευαστή ζιβανίας υπόκεινται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών. Η ισχύς των αδειών αυτών εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου από την έκδοση τους μηνός Δεκεμβρίου.

(3) Η άδεια κατασκευαστή ζιβανίας παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα παραγωγής μόνο του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών του κατάλληλου για την παραγωγή ζιβανίας.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

(5) Οι άδειες οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας και κατασκευαστή ζιβανίας παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να πωλούν χονδρικά αιθυλική αλκοόλη και ζιβανία αντίστοιχα, δικής τους κατασκευής, στα εγκεκριμένα από το Διευθυντή υποστατικά τους.

Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης σχετικά με την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης κλπ

57. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για:

(α) την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης από τον οινοπνευματοποιό Α΄ κατηγορίας, είτε με απόσταξη ζυμωθεισών υλών είτε με άλλη μέθοδο˙

(β) την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών και ζιβανίας από αδειούχους "κατασκευαστές ζιβανίας"˙

(γ) την παραλαβή, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση αιθυλικής αλκοόλης από οινοπνευματοποιείο˙

(δ) την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης για διαφορετικούς σκοπούς ή με διαφορετικές μεθόδους.

(ε) κάθε λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(2) Όταν ο Διευθυντής -

(α) πεισθεί ότι οποιαδήποτε μέθοδος κατασκευής αιθυλικής αλκοόλης αποβλέπει πρωταρχικά στην κατασκευή άλλου προϊόντος εκτός αιθυλικής αλκοόλης ˙ ή

(β) κρίνει σκόπιμο στην περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου που κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη με άλλη μέθοδο εκτός από αυτή της απόσταξης ζυμωθεισών υλών,

δύναται να ορίσει με γνωστοποίηση του ότι, εφόσον τηρηθούν οι όροι, τους οποίους ήθελε, υπό τις περιστάσεις, επιβάλει, ορισμένες από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, που αφορούν την κατασκευή ή τους κατασκευαστές αιθυλικής αλκοόλης ή ορισμένες γνωστοποιήσεις δυνάμει του παρόντος Μέρους, δεν θα εφαρμόζονται στην περίπτωση του προσώπου αυτού.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, η δε αιθυλική αλκοόλη και οποιαδήποτε αγγεία, σκεύη και υλικά, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την απόσταξη ή με άλλο τρόπο για την κατασκευή ή παρασκευή αιθυλικής αλκοόλης και σχετίζονται με τη διάπραξη του αδικήματος, υπόκεινται σε δήμευση.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, η δε αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Άδεια ανακαθαρισμού αιθυλικής αλκοόλης και ποτοποιία

58. (1) Απαγορεύεται ο ανακαθαρισμός αιθυλικής αλκοόλης από οποιοδήποτε πρόσωπο και η διατήρηση αποστακτήρα για τον σκοπό αυτό, εκτός αν κατέχει άδεια οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας που παρέχεται από το Διευθυντή:

Νοείται ότι, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων, τους οποίους ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, ο οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας δύναται σύμφωνα με την άδεια την οποία κατέχει να εξουσιοδοτηθεί στον ανακαθαρισμό αμπελοοινικού αποστάγματος, που παραλαμβάνεται από παραγωγό αμπελοοινικού αποστάγματος, ή αιθυλική αλκοόλη δικής του κατασκευής· κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο, αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας".

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στην κατασκευή ή και εμφιάλωση ποτών, εκτός αν κατέχει άδεια ποτοποιού που παρέχεται από το Διευθυντή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε αυτός εκάστοτε επιβάλει, μετά από αίτηση προσώπου:

Νοείται ότι, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων, τους οποίους ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει ο οινοπνευματοποιός Α΄ και Β΄ κατηγορίας δύναται σύμφωνα με την άδεια την οποία κατέχει να εξουσιοδοτηθεί στην κατασκευή και εμφιάλωση ποτών· κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος ποτοποιός".

(3) Οι άδειες "οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας" και "ποτοποιού" υπόκεινται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών. Η ισχύς των αδειών αυτών εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου, της έκδοσής τους, μηνός Δεκεμβρίου˙

(4) Άδεια ή εξουσιοδότηση που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό επιτρέπει:

(α) στον αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο οινοπνευματοποιό Β΄ κατηγορίας τη χονδρική εμπορία αιθυλικής αλκοόλης και

(β) στον αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο ποτοποιό τη χονδρική εμπορία ποτών,

στα εγκεκριμένα από το Διευθυντή υποστατικά τους.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

Γνωστοποίηση για τον ανακαθαρισμό αιθυλικής αλκοόλης και την ποτοποιία

59. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για -

(α) τον ανακαθαρισμό αιθυλικής αλκοόλης και τη ποτοποιία˙

(β) την παραλαβή, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση αιθυλικής αλκοόλης από οινοπνευματοποιό Β΄ κατηγορίας και ποτοποιό.

(γ) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη γνωστοποίηση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, και η αιθυλική αλκοόλη και οποιαδήποτε αγγεία, σκεύη και υλικά, αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

Περιορισμοί που αφορούν τους οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας

60. (1) Ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας δεν δύναται να επαναποστάζει ή εξάγει αιθυλική αλκοόλη από ύλες άλλες εκτός από τη νόμιμα λαμβανόμενη ή παραγόμενη από αυτόν αιθυλική αλκοόλη.

(2) Ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας δεν δύναται να έχει στην κατοχή του:

(α) εκτός από την πιο πάνω αιθυλική αλκοόλη, οποιαδήποτε ύλη από την οποία είναι δυνατή η απόσταξη αιθυλικής αλκοόλης˙

(β) αιθυλική αλκοόλη για την οποία αυτός δεν κατέχει ούτε παρέδωσε στον λειτουργό την προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο.

(3) Κάθε οινοπνευματοποιός Β’ κατηγορίας, ο οποίος αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ή του οποίου ο αποστακτήρας εξευρίσκεται να περιέχει ύλες που είναι δυνατό να αποσταχθούν, εκτός από τη νόμιμα παραληφθείσα από αυτόν αιθυλική αλκοόλη, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί σε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης σε λίτρα άνυδρης αλκοόλης, ίση με την ποσότητα των υλών ή της αιθυλικής αλκοόλης, αναφορικά με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και οποιεσδήποτε τέτοιες ύλες υπόκεινται σε δήμευση.

Αποθήκη ωρίμανσης

61. (1) Ο Οινοπνευματοποιός Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ο ποτοποιός δύναται να εναποθέτει σε τόπο ασφαλούς αποθήκευσης εγκεκριμένο από το Διευθυντή, αιθυλική αλκοόλη με σκοπό την παλαίωση χωρίς την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή με επιστροφή του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(2) Κάθε τόπος ασφαλούς εναπόθεσης αιθυλικής αλκοόλης με σκοπό την παλαίωση, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1), αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ως "αποθήκη ωρίμανσης".

(3) Ο οινοπνευματοποιός Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ο ποτοποιός ο οποίος, μετά την έγκριση της αποθήκης ωρίμανσης, προβαίνει χωρίς προηγούμενη άδεια του Διευθυντή σε οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για:

(α) την αποθήκευση αιθυλικής αλκοόλης σε αποθήκες ωρίμανσης˙

(β) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στην αποθηκευμένη αιθυλική αλκοόλη.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο με αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση σύμφωνα με το εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω και η αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Αδικήματα κατά τη μεταφορά αιθυλικής αλκοόλης από οινοπνευματοποιείο κλπ

62. Οποιοδήποτε πρόσωπο με γνώση του και με σκοπό την καταδολίευση της Δημοκρατίας από τους καταβλητέους ειδικούς φόρους κατανάλωσης:

(α) αποκρύπτει σε οινοπνευματοποιείο ή μεταφέρει από αυτό χωρίς το απαιτούμενο έγγραφο οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη˙ ή

(β) αγοράζει ή λαμβάνει ή έχει στην κατοχή του αιθυλική αλκοόλη, η οποία αποκρύπτεται ή μεταφέρεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) και για την οποία δεν έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης,

το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί σε αυτή, ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και η αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση.

Ποινή για παράνομη κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης κλπ

63. (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη είτε με απόσταξη ζυμωθεισών υλών είτε με άλλη μέθοδο˙ ή

(β) έχει στην κατοχή του ή χρησιμοποιεί αποστακτήρα για την απόσταξη ή ανακαθαρισμό αιθυλικής αλκοόλης, ή

(γ) κατασκευάζει ή και εμφιαλώνει ποτά,

χωρίς να είναι κάτοχος άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας που του παρασχέθηκε είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής.

(2) Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν δεν επαρκούν για την καταδίκη κάποιου προσώπου σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποδεικνύεται όμως ότι διαπράχθηκε αυτό το αδίκημα σε κάποιο μέρος υποστατικού που ανήκει ή κατέχεται από το πρόσωπο αυτό, υπό τέτοιες περιστάσεις ώστε θα ήταν αδύνατη η διάπραξη του αδικήματος χωρίς τη γνώση του, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών.

(3) Η αιθυλική αλκοόλη, οι αποστακτήρες, άμβυκες, τα αγγεία, σκεύη και υλικά που προορίζονται για την κατασκευή, απόσταξη ή παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης -

(α) τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο διέπραξε αδίκημα σύμφωνα με το εδάφιο (1)˙ ή

(β) τα οποία εξευρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο διαπράχθηκε τέτοιο αδίκημα,

υπόκεινται σε δήμευση.

Άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα

64. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέχει άμβυκα εκτός αν είναι πωλητής ή κατασκευαστής αμβύκων ή κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή.

(2) Η ισχύς της άδειας αυτής λήγει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της έκδοσης της μηνός Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι δεν εκδίδεται άδεια για κατοχή και χρήση απλού άμβυκα, εκτός αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι ο άμβυκας αυτός θα εγκατασταθεί σε χωριό όπου καλλιεργούνται σταφύλια για την παραγωγή αμπελοοινικού αποστάγματος.

(3) Ο παραγωγός αμπελοοινικού αποστάγματος απαγορεύεται να προβαίνει σε εμφιάλωση του αμπελοοινικού αποστάγματος εκτός αν κατέχει άδεια που να επιτρέπει την εμφιάλωση η οποία παρέχεται από το Διευθυντή.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο ποινές και ο άμβυκας αναφορικά με τον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την κατασκευή, κατοχή, χρήση και διάθεση αμπελοοινικού αποστάγματος.

Περιορισμοί στη διάθεση αμπελοοινικού αποστάγματος

65. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να πωλεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαθέτει το αμπελοοινικό απόσταγμα, εκτός αν είναι παραγωγός και πωλεί ή διαθέτει αυτό σε οινοπνευματοποιό Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιό ή άλλον παραγωγό ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια εμφιάλωσης του.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός του παραγωγού ή προσώπου που νόμιμα κομίζει ή μεταφέρει αμπελοοινικό απόσταγμα, κατά την ενάσκηση της επιχείρησής του, να έχει στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχο του αμπελοοινικό απόσταγμα.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αμπελοοινικό απόσταγμα αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, το δε αμπελοοινικό απόσταγμα, υπόκειται σε δήμευση.

Μεταφορά ή αποστολή αμπελοοινικού αποστάγματος

66. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου απαγορεύεται η μεταφορά ή αποστολή από παραγωγό αμπελοοινικού αποστάγματος, σε οινοπνευματοποιό Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιό ή άλλον παραγωγό ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια εμφιάλωσής του ή η παραλαβή αμπελοοινικού αποστάγματος από τα πρόσωπα αυτά, εκτός αν η αποστολή συνοδεύεται από έγγραφο που καθορίζει ο Διευθυντής και καταβληθούν οι αναλογούντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης από τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αμπελοοινικό απόσταγμα αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές αυτές και το αμπελοοινικό απόσταγμα, υπόκειται σε δήμευση.

Εξουσιοδότηση και άδεια κατασκευής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

67. (1) Ο Διευθυντής δύναται μετά από αίτηση να εξουσιοδοτήσει υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του, τον οινοπνευματοποιό Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιό, για μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης. Κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτό, αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης".

(2) Με την εξαίρεση του εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, απαγορεύεται από οποιοδήποτε πρόσωπο η κατασκευή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, εκτός αν κατέχει άδεια κατασκευαστή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παρέχεται από το Διευθυντή, υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του˙

(3) Κάθε άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (2), υπόκειται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών˙ η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της έκδοσής της μηνός Δεκεμβρίου.

(4) Η εξουσιοδότηση ή άδεια κατασκευής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης παρέχει στον κάτοχο της το δικαίωμα να πωλεί χονδρικά μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη δικής του κατασκευής, στα εγκεκριμένα από το Διευθυντή υποστατικά του.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει στη μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης χωρίς να κατέχει εξουσιοδότηση ή άδεια κατασκευής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης ή κατά παράβαση των όρων της εξουσιοδότησης ή άδειας που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η αιθυλική αλκοόλη ή η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

Εξουσία έκδοσης Διατάγματος που αφορά τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη

68. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τα είδη της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μετουσίωση καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για τη μετουσίωση, προμήθεια, αποθήκευση, μεταφορά, πώληση, παράδοση, παραλαβή και χρήση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και των υλών που χρησιμοποιούνται για μετουσίωση.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο με αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η αιθυλική αλκοόλη ή η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), στην προμήθεια οποιουδήποτε είδους μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με γνώση του προμηθεύει τέτοια αιθυλική αλκοόλη σε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από το Διάταγμα στην παραλαβή της, ανεξάρτητα οποιασδήποτε ποινικής ευθύνης, την οποία δυνατό να έχει, οφείλει να καταβάλει τον καταβλητέο σε αυτή ειδικό φόρο κατανάλωσης.

(4) Με εξαίρεση τους εξουσιοδοτημένους ή αδειούχους κατασκευαστές μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη την οποία αυτός παρέλαβε κατά παράβαση των όρων του πιο πάνω Διατάγματος, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση.

Εξουσιοδότηση κατασκευής ενδιάμεσων προϊόντων και αφρωδών κρασιών

69. (1) Ο οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας και ο αδειούχος ποτοποιός είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθούν από το Διευθυντή υπό τους όρους τους οποίους ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως κατασκευάζουν ενδιάμεσα προϊόντα ή αφρώδη κρασιά.

(2) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής ενδιάμεσων προϊόντων ή εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής αφρωδών οίνων". Η εξουσιοδότηση που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό επιτρέπει στον κάτοχό της τη χοντρική εμπορία ενδιάμεσων προϊόντων ή και αφρωδών οίνων δικής τους κατασκευής στο εγκεκριμένο από το Διευθυντή υποστατικό του.

Άδεια κατασκευής μπύρας

70. (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει μπύρα εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή, με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών˙ η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου από την έκδοσή της μήνα Δεκεμβρίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο αυτό αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

(3) Η άδεια κατασκευής μπύρας εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή μπύρας όπως εμπορεύεται χονδρικά μπύρα δικής του κατασκευής στο εγκεκριμένο από το Διευθυντή υποστατικό του.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει μπύρα χωρίς να κατέχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, και η μπύρα ή τα αγγεία, σκεύη και υλικά κατασκευής μπύρας τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του υπόκεινται σε δήμευση.

Ειδική άδεια κατασκευής μπύρας σε εστιατόρια κλπ

71. Ο Διευθυντής δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια κατασκευής μπύρας για επιτόπια κατανάλωση σε εστιατόρια, ταβέρνες και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις, υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει και με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων τελών.

Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης που αφορά στην κατασκευή μπύρας

72. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει

(α) τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια που διέπουν την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση μπύρας

(β) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και οποιαδήποτε αντικείμενα, είδη ή υλικά, αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

Αδικήματα κατασκευαστών μπύρας

73. Κάθε κατασκευαστής μπύρας ο οποίος αποκρύπτει μπύρα για να παρεμποδίσει τον έλεγχό της από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, και η μπύρα, αναφορικά με την οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Άδεια κατασκευής προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό "αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά"

74. (1) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Κεφάλαιο, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό "αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά", εξαιρουμένων των προϊόντων που υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή φόρου κατανάλωσης, εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή, με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών. η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου από την έκδοσή της, μηνός Δεκεμβρίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο αυτό αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση έλεγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

(3) Η άδεια κατασκευής των πιο πάνω αναφερομένων προϊόντων εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή τους όπως εμπορεύεται χονδρικά τα προϊόντα δικής του κατασκευής και στο αδειούχο υποστατικό του.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να κατέχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και τα προϊόντα ή τα αγγεία, σκεύη και υλικά κατασκευής των προϊόντων αυτών τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του, υπόκεινται σε δήμευση.

Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης που αφορά την κατασκευή προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό «αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά»

75. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει

(α) τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια που διέπουν την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.

(β) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή το σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και οποιαδήποτε αντικείμενα, είδη ή προϊόντα, αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απόδειξη καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

76. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει, πωλεί, ή παραδίδει αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά σύμφωνα με άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι κατέβαλε τον αναλογούντα στα προϊόντα ειδικό φόρο κατανάλωσης, αφού κληθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό προς τούτο, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε δήμευση.

Δήμευση αιθυλικής αλκοόλης

77. Όταν σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση ως αποτέλεσμα διάπραξης ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείμενο στις διατάξεις του παρόντος Νόμου -

(α) αν η διάταξη αυτή καθορίζει την ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης η οποία υπόκειται σε δήμευση, δεν καθορίζει όμως ειδικά ποια αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση, ο Διευθυντής δύναται να κατάσχει το ισοδύναμο της ποσότητας αυτής, η οποία υπολογίζεται σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης από οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη στα αποθέματα του προσώπου αυτού· και

(β) όταν η διάταξη καθορίζει ειδικά την αιθυλική αλκοόλη η οποία υπόκειται σε δήμευση, ο Διευθυντής δύναται να κατάσχει αντί της καθοριζομένης αιθυλικής αλκοόλης, ισοδύναμη ποσότητα, η οποία υπολογίζεται σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, από οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη στα αποθέματα του προσώπου αυτού.

Βεβαίωση δύναμης, πυκνότητας, ειδικού βάρους, βάρους και όγκου αιθυλικής αλκοόλης κτλ

78. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τα μέσα και μεθόδους τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για βεβαίωση της δύναμης, πυκνότητας, του ειδικού βάρους, του βάρους ή του όγκου της αιθυλικής αλκοόλης, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και κάθε υγρού που έχει υποστεί ζύμωση.

Μικροί οινοπαραγωγοί

79. Οι οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά μέσο όρο μέχρι 1000 εκατόλιτρα κρασιού ετησίως απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά με τις φορολογικές αποθήκες και την κυκλοφορία των προϊόντων όπως αυτές καθορίζονται στα Μέρη IV και V του παρόντος Νόμου, υπό όρους και προϋποθέσεις που δυνατόν να καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

Καταστροφή υπολειμμάτων προϊόντων

80. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται υπολείμματα προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν Μέρος να επιτραπεί από το Διευθυντή υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως καταστραφούν νοουμένου ότι δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα η Δημοκρατία.

Ετήσιο πιστοποιητικό στους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς

80Α.-(1)(α) Το Τελωνείο χορηγεί, κατόπιν αιτήματος, σε ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς εγκατεστημένους στο έδαφος της Δημοκρατίας ετήσιο πιστοποιητικό με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί νοούνται-

(i) ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο·

(ii) ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός·

(iii) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός λοιπών ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση·

(vi) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων· και

(v) ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο.

(β) Το διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των διατάξεων του Μέρους V ή V(A) παραπέμπει στο προβλεπόμενο στο παρόν εδάφιο πιστοποιητικό.

(2) Το Τελωνείο αναγνωρίζει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν συντρέχουν δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις.

(3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει, καθορίζει-

(α) το έντυπο του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού· και

(β) τον τρόπο παραπομπής στο εν λόγω πιστοποιητικό στο διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των διατάξεων του Μέρους V ή V(Α).