Μεταφορά ή αποστολή αμπελοοινικού αποστάγματος

66. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου απαγορεύεται η μεταφορά ή αποστολή από παραγωγό αμπελοοινικού αποστάγματος, σε οινοπνευματοποιό Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιό ή άλλον παραγωγό ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια εμφιάλωσής του ή η παραλαβή αμπελοοινικού αποστάγματος από τα πρόσωπα αυτά, εκτός αν η αποστολή συνοδεύεται από έγγραφο που καθορίζει ο Διευθυντής και καταβληθούν οι αναλογούντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης από τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αμπελοοινικό απόσταγμα αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές αυτές και το αμπελοοινικό απόσταγμα, υπόκειται σε δήμευση.