Περιορισμοί στη διάθεση αμπελοοινικού αποστάγματος

65. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να πωλεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαθέτει το αμπελοοινικό απόσταγμα, εκτός αν είναι παραγωγός και πωλεί ή διαθέτει αυτό σε οινοπνευματοποιό Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιό ή άλλον παραγωγό ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια εμφιάλωσης του.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός του παραγωγού ή προσώπου που νόμιμα κομίζει ή μεταφέρει αμπελοοινικό απόσταγμα, κατά την ενάσκηση της επιχείρησής του, να έχει στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχο του αμπελοοινικό απόσταγμα.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αμπελοοινικό απόσταγμα αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, το δε αμπελοοινικό απόσταγμα, υπόκειται σε δήμευση.