Άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα

64. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέχει άμβυκα εκτός αν είναι πωλητής ή κατασκευαστής αμβύκων ή κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή.

(2) Η ισχύς της άδειας αυτής λήγει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της έκδοσης της μηνός Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι δεν εκδίδεται άδεια για κατοχή και χρήση απλού άμβυκα, εκτός αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι ο άμβυκας αυτός θα εγκατασταθεί σε χωριό όπου καλλιεργούνται σταφύλια για την παραγωγή αμπελοοινικού αποστάγματος.

(3) Ο παραγωγός αμπελοοινικού αποστάγματος απαγορεύεται να προβαίνει σε εμφιάλωση του αμπελοοινικού αποστάγματος εκτός αν κατέχει άδεια που να επιτρέπει την εμφιάλωση η οποία παρέχεται από το Διευθυντή.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο ποινές και ο άμβυκας αναφορικά με τον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την κατασκευή, κατοχή, χρήση και διάθεση αμπελοοινικού αποστάγματος.