Ποινή για παράνομη κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης κλπ

63. (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη είτε με απόσταξη ζυμωθεισών υλών είτε με άλλη μέθοδο˙ ή

(β) έχει στην κατοχή του ή χρησιμοποιεί αποστακτήρα για την απόσταξη ή ανακαθαρισμό αιθυλικής αλκοόλης, ή

(γ) κατασκευάζει ή και εμφιαλώνει ποτά,

χωρίς να είναι κάτοχος άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας που του παρασχέθηκε είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής.

(2) Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν δεν επαρκούν για την καταδίκη κάποιου προσώπου σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποδεικνύεται όμως ότι διαπράχθηκε αυτό το αδίκημα σε κάποιο μέρος υποστατικού που ανήκει ή κατέχεται από το πρόσωπο αυτό, υπό τέτοιες περιστάσεις ώστε θα ήταν αδύνατη η διάπραξη του αδικήματος χωρίς τη γνώση του, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών.

(3) Η αιθυλική αλκοόλη, οι αποστακτήρες, άμβυκες, τα αγγεία, σκεύη και υλικά που προορίζονται για την κατασκευή, απόσταξη ή παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης -

(α) τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο διέπραξε αδίκημα σύμφωνα με το εδάφιο (1)˙ ή

(β) τα οποία εξευρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο διαπράχθηκε τέτοιο αδίκημα,

υπόκεινται σε δήμευση.