Βεβαίωση δύναμης, πυκνότητας, ειδικού βάρους, βάρους και όγκου αιθυλικής αλκοόλης κτλ

78. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τα μέσα και μεθόδους τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για βεβαίωση της δύναμης, πυκνότητας, του ειδικού βάρους, του βάρους ή του όγκου της αιθυλικής αλκοόλης, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και κάθε υγρού που έχει υποστεί ζύμωση.