Μικροί οινοπαραγωγοί

79. Οι οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά μέσο όρο μέχρι 1000 εκατόλιτρα κρασιού ετησίως απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά με τις φορολογικές αποθήκες και την κυκλοφορία των προϊόντων όπως αυτές καθορίζονται στα Μέρη IV και V του παρόντος Νόμου, υπό όρους και προϋποθέσεις που δυνατόν να καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.