Καταστροφή υπολειμμάτων προϊόντων

80. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται υπολείμματα προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν Μέρος να επιτραπεί από το Διευθυντή υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως καταστραφούν νοουμένου ότι δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα η Δημοκρατία.