Ετήσιο πιστοποιητικό στους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς

80Α.-(1)(α) Το Τελωνείο χορηγεί, κατόπιν αιτήματος, σε ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς εγκατεστημένους στο έδαφος της Δημοκρατίας ετήσιο πιστοποιητικό με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί νοούνται-

(i) ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο·

(ii) ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός·

(iii) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός λοιπών ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση·

(vi) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων· και

(v) ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο.

(β) Το διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των διατάξεων του Μέρους V ή V(A) παραπέμπει στο προβλεπόμενο στο παρόν εδάφιο πιστοποιητικό.

(2) Το Τελωνείο αναγνωρίζει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν συντρέχουν δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις.

(3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει, καθορίζει-

(α) το έντυπο του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού· και

(β) τον τρόπο παραπομπής στο εν λόγω πιστοποιητικό στο διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των διατάξεων του Μέρους V ή V(Α).