Άδεια κατασκευής αιθυλικής αλκοόλης

56. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη:

(α) με απόσταξη ζυμωθεισών γεωργικών υλών ή με άλλη μέθοδο, εκτός αν κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας που παρέχεται από το Διευθυντή˙

(β) με απόσταξη ζυμωθέντων στεμφύλων σταφυλιών, εκτός αν κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια κατασκευαστή ζιβανίας που παρέχεται από το Διευθυντή, ή άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα:

Νοείται ότι με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων τους οποίους ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, ο Οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας δύναται σύμφωνα με την άδεια την οποία κατέχει να εξουσιοδοτηθεί στην απόσταξη ζυμωθέντων στεμφύλων σταφυλιών με σκοπό την κατασκευή ζιβανίας. Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής ζιβανίας".

(2) Οι άδειες οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας και κατασκευαστή ζιβανίας υπόκεινται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών. Η ισχύς των αδειών αυτών εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου από την έκδοση τους μηνός Δεκεμβρίου.

(3) Η άδεια κατασκευαστή ζιβανίας παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα παραγωγής μόνο του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλιών του κατάλληλου για την παραγωγή ζιβανίας.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

(5) Οι άδειες οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας και κατασκευαστή ζιβανίας παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να πωλούν χονδρικά αιθυλική αλκοόλη και ζιβανία αντίστοιχα, δικής τους κατασκευής, στα εγκεκριμένα από το Διευθυντή υποστατικά τους.