Ειδικές απαλλαγές

52. (1) Προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο «αιθυλική αλκοόλη» απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τυγχάνουν επιστροφής του φόρου αυτού εφόσον έχει καταβληθεί, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Όταν  διανέμονται με τη μορφή αλκοόλης η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση σύμφωνα τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο εξής “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3199/93”, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη μέλη, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση,  αναγνωρίζονται οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3199/93:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V(A)·

(β) όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας παρασκευής οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη έχει υποστεί μετουσίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 ή με τις προδιαγραφές που καθορίζει οποιοδήποτε κράτος μέλος για τη συγκεκριμένη χρήση:

Νοείται ότι, η ως άνω απαλλαγή εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία η μετουσιωμένη αλκοόλη-

(i) έχει ενσωματωθεί στο προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· ή

(ii) χρησιμοποιείται για συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού παρασκευής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρασκευής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διακίνηση μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V,

(γ) όταν χρησιμοποιούνται από τις ιατρικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας με την έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας,

(δ) όταν  χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων, όπως αυτά αναφέρονται στον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο και στον περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμο.

(ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 2209,

(ζ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2%,

(η) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή μη, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος, για άλλα προϊόντα,

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για παραχώρηση των απαλλαγών που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαλλάξει τα προϊόντα που εμπίπτουν στον όρο "αιθυλική αλκοόλη" από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή επιτρέψει την επιστροφή του καταβληθέντος σ’ αυτά ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς,

(β) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,

(γ) όταν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς σε νοσοκομεία και φαρμακεία·

(δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, εφόσον δεν περιέχουν αλκοόλη στην τελική τους μορφή·

(ε) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ενός συστατικού προϊόντος μη υποκειμένου σε ειδικό φόρο κατανάλωσης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(στ) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμούς του 2004, τα οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, σε περίπτωση κατά την οποία η μονάδα συσκευασίας του συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται προς κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 0,15 λίτρο και τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται στην αγορά δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των εν λόγω Κανονισμών.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί αιθυλική αλκοόλη για άλλο από τον προβλεπόμενο στις απαλλαγές των εδαφίων (1) και (3) σκοπό, ή αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη γνωστοποίηση του εδαφίου (2) και στο διάταγμα του εδαφίου (3), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα είδη στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο αιθυλική αλκοόλη, υπόκεινται σε δήμευση.