Ειδικές απαλλαγές

52. (1) Προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο «αιθυλική αλκοόλη» απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τυγχάνουν επιστροφής του φόρου αυτού εφόσον έχει καταβληθεί, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) όταν διανέμονται με τη μορφή αλκοόλης η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 68:

Νοείται ότι στην περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη μέλη, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση, θα αναγνωρίζονται οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 3199/93 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης,

(β) όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 68 και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,

(γ) όταν χρησιμοποιούνται από τις ιατρικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας με την έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας,

(δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων. "Φάρμακο" σημαίνει κάθε ουσία ή σύνθεση ουσιών, που χαρακτηρίζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων ή ζώων ή που δύναται να χορηγηθεί σε άνθρωπο ή ζώο, για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης ή αποκατάστασης ή βελτίωσης ή τροποποίησης οργανικών λειτουργιών στον άνθρωπο ή στο ζώο· περιλαμβάνει τα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά προϊόντα με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα ανθρώπινου αίματος, τα ανοσολογικά προϊόντα τα οποία συνίστανται σε εμβόλια τοξίνες ορούς ή αλλεργιογόνα προϊόντα, τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά προϊόντα,

(ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 2209,

(ζ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2%,

(η) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή μη, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος, για άλλα προϊόντα,

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για παραχώρηση των απαλλαγών που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαλλάξει τα προϊόντα που εμπίπτουν στον όρο "αιθυλική αλκοόλη" από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή επιτρέψει την επιστροφή του καταβληθέντος σ’ αυτά ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς,

(β) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί αιθυλική αλκοόλη για άλλο από τον προβλεπόμενο στις απαλλαγές των εδαφίων (1) και (3) σκοπό, ή αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη γνωστοποίηση του εδαφίου (2) και στο διάταγμα του εδαφίου (3), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα είδη στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο αιθυλική αλκοόλη, υπόκεινται σε δήμευση.