ΜΕΡΟΣ IX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΠ
Ορισμοί

33. (1) Ως ενεργειακά προϊόντα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρούνται τα προϊόντα:

(α) που υπάγονται στους κωδικούς 1507 ως 1518 της ΣΟ, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(β) που υπάγονται στους κωδικούς 2701, 2702 και 2704 έως 2715 της ΣΟ·

(γ) που υπάγονται στους κωδικούς 2901 και 2902 της ΣΟ·

(δ) που υπάγονται στους κωδικούς 2905 11 00 της ΣΟ, εφόσον δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(ε) που υπάγονται στον κωδικό 3403 της ΣΟ·

(στ) που υπάγονται στον κωδικό 3811 της ΣΟ·

(ζ) που υπάγονται στον κωδικό 3817 της ΣΟ·

(η) που υπάγονται στους κωδικούς  ΣΟ 3824 99 86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα), 3824 99 93, 3824 99 96 (εκτός από παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων.

(2) Ως ηλεκτρική ενέργεια για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται η ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό 2716 της ΣΟ.

(3) "Μικρός παραγωγός" σημαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια λιγότερη από 100 ΜWh ετησίως ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα την οποία ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.

Ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/262

34. Από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 33 και ανεξάρτητα από το αν επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 36, μόνο τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης:

(α) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 1507 έως 1518 της ΣΟ, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(β) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2707 10, 2707 20, 2707 30 και 2707 50 της ΣΟ·

(γ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 12 έως 2710 19 68 και 2710 20 έως 2710 20 39 και 2710 20 90 [μόνο για προϊόντα των οποίων λιγότερο από το 90% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 210 οC και τουλάχιστον το 65% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 οC, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86)].  Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 και 2710 20 90 [(μόνο για προϊόντα των οποίων λιγότερο από το 90% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 210 οC και τουλάχιστον το 65% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 οC, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86)], οι διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο και την κυκλοφορία ισχύουν μόνο για τη χύμα εμπορική κυκλοφορία·

(δ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2711 της ΣΟ (εξαιρουμένων των κωδικών 2711 11, 2711 21 και 2711 29)·

(ε) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2901 10 της ΣΟ·

(στ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 και 2902 44 της ΣΟ·

(ζ) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2905 11 00 της ΣΟ, όταν δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(η) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 και 3811 90 00 της ΣΟ·

(θ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 3824 99 86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα), 3824 99 93, 3824 99 96 (εκτός από παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων.

Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου

35. Με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται οι περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου όσον αφορά τα προϊόντα ή και τη χρήση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2(4) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής και ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας

36. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, ειδικός φόρος κατανάλωσης:

(α) στα ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική ενέργεια που καθορίζονται ειδικά στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται σε αυτό απέναντι από κάθε προϊόν αντίστοιχα,

(β) στα ενεργειακά προϊόντα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να διατεθούν προς πώληση ή να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης. ο συντελεστής του επιβλητέου ειδικού φόρου κατανάλωσης καθορίζεται, ανάλογα με τη χρήση, με βάση το συντελεστή για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή καύσιμο κινητήρων,

(γ) εκτός από τα ενεργειακά προϊόντα σε κάθε προϊόν το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου αυτού και φορολογείται με βάση το συντελεστή για το αντίστοιχο προϊόν που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(δ) εκτός από τα ενεργειακά προϊόντα σε κάθε άλλο υδρογονάνθρακα, μη περιλαμβανομένης της τύρφης, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται για θέρμανση και φορολογείται με το συντελεστή του ισοδύναμου ενεργειακού προϊόντος που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

Προσδιορισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης

37. Για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα που φορολογούνται με βάση τα χίλια λίτρα σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 15 βαθμών Κελσίου.

Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του ειδικού φόρου κατανάλωσης

38. (1) Εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζουν το απαιτητό του φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια καθίσταται απαιτητός και:

(α) κατά την επέλευση μιας εκ των γενεσιουργών αιτιών που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του άρθρου 36.

(β) στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούται ή δεν πληρούται πλέον κάποιος όρος τελικής χρήσης που προβλέπεται για την απαλλαγή ή την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης ή οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την παραχώρηση της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν η κατανάλωση συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα που παράγονται εντός των εγκαταστάσεων:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η κατανάλωση αυτή γίνεται για σκοπούς ξένους προς την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα για την προώθηση οχημάτων, θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της προμήθειας από το διανομέα ή αναδιανομέα:

Νοείται ότι μια οντότητα η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια για δική της χρήση θεωρείται ως διανομέας.

(4) Για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Νόμου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του άνθρακα, οπτάνθρακα και λιγνίτη καθίσταται απαιτητός, κατά τη στιγμή της παράδοσής τους από επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να εγγραφούν σε μητρώο που τηρεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει στον παραγωγό, τον έμπορο, τον εισαγωγέα ή το φορολογικό εκπρόσωπο, να υποκαταστήσουν την επιχείρηση που έχει καταγραφεί στο εν λόγω Μητρώο για τις φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν με βάση τον παρόντα Νόμο.

Μεταβολή συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης

39. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να επιβάλει, σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσότερων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυξημένο ή μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, τα οποία έχουν διατεθεί για κατανάλωση στη Δημοκρατία.

Παραγωγή προϊόντων του άρθρου 36

40. (1) Η παραγωγή προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 36 εξαιρουμένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από εγκεκριμένο αποθηκευτή σε υποστατικό που εγκρίνεται ως φορολογική αποθήκη δυνάμει του άρθρου 11, εκτός αν ο διευθυντής επιτρέψει όπως η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται σε υποστατικό που εγκρίνεται από το Διευθυντή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε αυτός εκάστοτε επιβάλει.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η λέξη παραγωγή θεωρείται ότι περιλαμβάνει:

(α) την απόκτηση ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού προϊόντος ή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιοδήποτε υλικό στερεάς, υγρής ή αέριας μορφής, φυσική πηγή ή ενέργεια.

(β) την απόκτηση ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού προϊόντος ενός χαρακτηρισμού, από ενεργειακό προϊόν ή υποκατάστατο ενεργειακού προϊόντος, άλλου χαρακτηρισμού.

(γ) την υποβολή ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού προϊόντος σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία για ανακαθαρισμό ή ανάμειξη.

(δ) την εξόρυξη κατά περίπτωση.

Νοείται ότι ο όρος παραγωγή δεν περιλαμβάνει:

(α) τη θέρμανση και συμπίεση ενεργειακών προϊόντων που έχει ως αποτέλεσμα να μένουν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού προϊόντος όταν το ενεργειακό προϊόν ή το υποκατάστατο ενεργειακού προϊόντος επαναφερθεί στην προτέρα του θερμοκρασία και πίεση.

(β) το διαχωρισμό νερού από ενεργειακό προϊόν ή υποκατάστατο ενεργειακού προιόντος ή το φιλτράρισμα.

(γ) την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από μικρούς παραγωγούς για δική τους χρήση εφόσον τα ενεργειακά προιόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται από φορολογημένα αποθέματα ή προέρχονται από αποθέματα που απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα, δοχεία, σκεύη και άλλα αντικείμενα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Πράξεις και επεξεργασίες που δεν θεωρούνται ως παραγωγή ενεργειακών προϊόντων

41. (1) Τηρουμένων των όρων και περιορισμών που ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, οι ακόλουθες πράξεις και επεξεργασίες δεν θεωρούνται ως παραγωγή ενεργειακών προϊόντων:

(α) οι διεργασίες συνεπεία των οποίων ο χρήστης ενός ενεργειακού προϊόντος καθιστά δυνατή την επαναχρησιμοποίησή του μέσα στη δική του επιχείρηση, εφόσον τα ποσά των ειδικών φόρων κατανάλωσης τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί για το συγκεκριμένο προϊόν, δεν είναι μικρότερα από το ποσό των ειδικών φόρων κατανάλωσης που θα οφειλόταν αν το επαναχρησιμοποιημένο προϊόν υπέκειτο εκ νέου στον ειδικό φόρο κατανάλωσης,

(β) η διεργασία η οποία συνίσταται στην ανάμειξη, εκτός του χώρου υποστατικού παραγωγής ή μιας αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, ενεργειακών προϊόντων με άλλα ενεργειακά προϊόντα ή άλλα υλικά εφόσον:

(i) στις περιπτώσεις που δεν απαλλάσσεται το μείγμα, έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των βασικών συστατικών, και

(ii) το καταβληθέν ποσό δεν είναι μικρότερο από το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο θα οφειλόταν για το μείγμα.

Ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων

42. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων εντός του χώρου υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών εκτός του υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα, δοχεία, σκεύη και άλλα αντικείμενα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

43. (1) Εφόσον αποδειχθεί στο Διευθυντή ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για ενεργειακά προϊόντα που έχουν μολυνθεί ή αναμειχθεί τυχαία και συνεπεία του γεγονότος αυτού κατέστησαν ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν, δύναται να επιστρέψει τον καταβληθέντα ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον τα προϊόντα αυτά επιστρέφονται σε φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση.

(2) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) δύνανται να καθορίζονται με γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής.

Ειδικές απαλλαγές και μειώσεις

44. (1) Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής:

(α) Το ειδικό καύσιμο αεριωθουμένου (κωδ. ΣΟ 2710 19 21), που παραδίδεται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές αεροπορικές μεταφορές με εξαίρεση το καύσιμο που προορίζεται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής:

Νοείται ότι "ιδιωτική πτήση αναψυχής" θεωρείται η χρησιμοποίηση του αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί δυνάμει σύμβασης μίσθωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν το χρησιμοποιεί για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για σκοπούς των Κρατικών Αρχών.

(β) Τα ενεργειακά προϊόντα που παραδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για την ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Κοινότητας από σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με εξαίρεση την περίπτωση της χρησιμοποίησης τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής:

Νοείται ότι "ιδιωτικό σκάφος αναψυχής" θεωρείται οποιοδήποτε σκάφος χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη του ή από το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί δυνάμει σύμβασης μίσθωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των Κρατικών Αρχών:

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) στις εγχώριες μεταφορές ως επίσης να αναστείλει την εφαρμογή των πιο πάνω απαλλαγών στην περίπτωση που έχει συναφθεί διμερής συμφωνία από την Κυπριακή Δημοκρατία με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι οι απαλλαγές που καθορίζονται στα εδάφια (α) και (β) μπορούν να παραχωρηθούν με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον εγκριθεί τούτο από το Διευθυντή.

(γ) τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλει στα προϊόντα αυτά, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής, ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

(δ) τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου·

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil), το φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene), το υγραέριο και το φυσικό αέριο στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στις περιπτώσεις επιχειρηματικής χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται από το άρθρο 9 της εν λόγω Οδηγίας.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαλλάξει εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε από τα ενεργειακά προϊόντα ή την ηλεκτρική ενέργεια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρους κατανάλωσης στα εν λόγω προϊόντα στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαλλάξει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια ή καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, στις περιπτώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει.

Επιβολή διαφοροποιημένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης

45. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει διαφοροποιημένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει διαφοροποιημένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil), στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία.

Απαλλαγές υποκατάστατων ενεργειακών προϊόντων

46. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ, οι παρεχόμενες στο παρόν Μέρος απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και σε προϊόντα άλλα από τα ενεργειακά προϊόντα, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ενεργειακών προϊόντων και προορίζονται για τις ίδιες με τα προϊόντα που υποκαθιστούν χρήσεις.

Αδικήματα

47. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή διαθέτει ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών ή ηλεκτρική ενέργεια για άλλο από τον προβλεπόμενο στις απαλλαγές ή μειώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο σκοπό ή κατά παράβαση των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν για παραχώρηση της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δυο χρόνια ή και στις δυο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και τα ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών, δοχεία, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

(2) [Διαγράφηκε].

Απαλλαγές καυσίμων αυτοκινήτων οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων ειδικών χρήσεων

48. (1) Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά την είσοδό τους στη Δημοκρατία τα ενεργειακά προϊόντα που έχουν διατεθεί προς κατανάλωση σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων εμπορικών οχημάτων με κινητήρα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα εν λόγω οχήματα, καθώς και σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:

«ειδικά εμπορευματοκιβώτια», νοούνται τα εμπορευματοκιβώτια που διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό για συστήματα ψύξης, συστήματα οξυγόνωσης, συστήματα θερμομόνωσης ή άλλα συστήματα.

«κανονικές δεξαμενές καυσίμων»:

οι δεξαμενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί μονίμως σε όλα τα οχήματα με κινητήρα του ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο όχημα και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου, τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο και, ενδεχομένως, για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων,

- οι δεξαμενές υγραερίου, που είναι τοποθετημένες σε οχήματα με κινητήρα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιμοποίηση του υγραερίου ως καυσίμου καθώς και οι δεξαμενές που είναι τοποθετημένες σε άλλα συστήματα με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένο το όχημα,

οι δεξαμενές καυσίμων, που ο κατασκευαστής τοποθετεί μονίμως σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια του ίδιου τύπου με τον τύπο του εξεταζόμενου εμπορευματοκιβωτίου και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια.

Γνωστοποίηση για όρους, προϋποθέσεις κλπ

49. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους που αφορούν τη λειτουργία και έλεγχο των φορολογικών αποθηκών και των υποστατικών παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, υποκατάστατων αυτών και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης.