Πράξεις και επεξεργασίες που δεν θεωρούνται ως παραγωγή ενεργειακών προϊόντων

41. (1) Τηρουμένων των όρων και περιορισμών που ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, οι ακόλουθες πράξεις και επεξεργασίες δεν θεωρούνται ως παραγωγή ενεργειακών προϊόντων:

(α) οι διεργασίες συνεπεία των οποίων ο χρήστης ενός ενεργειακού προϊόντος καθιστά δυνατή την επαναχρησιμοποίησή του μέσα στη δική του επιχείρηση, εφόσον τα ποσά των ειδικών φόρων κατανάλωσης τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί για το συγκεκριμένο προϊόν, δεν είναι μικρότερα από το ποσό των ειδικών φόρων κατανάλωσης που θα οφειλόταν αν το επαναχρησιμοποιημένο προϊόν υπέκειτο εκ νέου στον ειδικό φόρο κατανάλωσης,

(β) η διεργασία η οποία συνίσταται στην ανάμειξη, εκτός του χώρου υποστατικού παραγωγής ή μιας αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, ενεργειακών προϊόντων με άλλα ενεργειακά προϊόντα ή άλλα υλικά εφόσον:

(i) στις περιπτώσεις που δεν απαλλάσσεται το μείγμα, έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των βασικών συστατικών, και

(ii) το καταβληθέν ποσό δεν είναι μικρότερο από το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο θα οφειλόταν για το μείγμα.