Ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων

42. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων εντός του χώρου υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με ανάμιξη ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών εκτός του υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα, δοχεία, σκεύη και άλλα αντικείμενα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.