Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

43. (1) Εφόσον αποδειχθεί στο Διευθυντή ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για ενεργειακά προϊόντα που έχουν μολυνθεί ή αναμειχθεί τυχαία και συνεπεία του γεγονότος αυτού κατέστησαν ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν, δύναται να επιστρέψει τον καταβληθέντα ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον τα προϊόντα αυτά επιστρέφονται σε φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση.

(2) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) δύνανται να καθορίζονται με γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής.