Παραγωγή προϊόντων του άρθρου 36

40. (1) Η παραγωγή προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 36 εξαιρουμένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από εγκεκριμένο αποθηκευτή σε υποστατικό που εγκρίνεται ως φορολογική αποθήκη δυνάμει του άρθρου 11, εκτός αν ο διευθυντής επιτρέψει όπως η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται σε υποστατικό που εγκρίνεται από το Διευθυντή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε αυτός εκάστοτε επιβάλει.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η λέξη παραγωγή θεωρείται ότι περιλαμβάνει:

(α) την απόκτηση ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού προϊόντος ή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιοδήποτε υλικό στερεάς, υγρής ή αέριας μορφής, φυσική πηγή ή ενέργεια.

(β) την απόκτηση ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού προϊόντος ενός χαρακτηρισμού, από ενεργειακό προϊόν ή υποκατάστατο ενεργειακού προϊόντος, άλλου χαρακτηρισμού.

(γ) την υποβολή ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού προϊόντος σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία για ανακαθαρισμό ή ανάμειξη.

(δ) την εξόρυξη κατά περίπτωση.

Νοείται ότι ο όρος παραγωγή δεν περιλαμβάνει:

(α) τη θέρμανση και συμπίεση ενεργειακών προϊόντων που έχει ως αποτέλεσμα να μένουν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού προϊόντος όταν το ενεργειακό προϊόν ή το υποκατάστατο ενεργειακού προϊόντος επαναφερθεί στην προτέρα του θερμοκρασία και πίεση.

(β) το διαχωρισμό νερού από ενεργειακό προϊόν ή υποκατάστατο ενεργειακού προιόντος ή το φιλτράρισμα.

(γ) την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από μικρούς παραγωγούς για δική τους χρήση εφόσον τα ενεργειακά προιόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται από φορολογημένα αποθέματα ή προέρχονται από αποθέματα που απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα, δοχεία, σκεύη και άλλα αντικείμενα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.