ΜΕΡΟΣ VIΙI ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Απαλλαγές από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης

28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), τα εναρμονισμένα προϊόντα απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν-

(α) στο πλαίσιο διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων·

(β) από διεθνείς οργανισμούς που αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία και από τα μέλη των οργανισμών αυτών, εντός των ορίων και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους·

(γ) από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους πλην του κράτους μέλους εντός του οποίου είναι απαιτητός  ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

(δ) από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού πλην του κράτους μέλους εντός του οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους·

(ε) από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην Κύπρο σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους· και

(στ) για κατανάλωση στο πλαίσιο συμφωνίας που συνάπτεται με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εφόσον η συμφωνία αυτή γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας:

Νοείται ότι, οι υπό αναφορά απαλλαγές δυνατόν να παραχωρούνται με τη διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εφόσον κατά την κρίση του Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια των εναρμονισμένων προϊόντων είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι εύκολη ή άμεση, η προμήθεια των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα αποθέματα.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαλλαγών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τη διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, τις χορηγούμενες ποσότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Πιστοποιητικό απαλλαγής

28Α.-(1) Εναρμονισμένα προϊόντα που διακινούνται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους προς το έδαφος της Δημοκρατίας υπό καθεστώς αναστολής και υπόκεινται στην απαλλαγή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, συνοδεύονται από πιστοποιητικό απαλλαγής, όπως αυτό καθορίζεται με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο διευκρινίζονται η φύση και η ποσότητα των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν, η αξία των προϊόντων και η ταυτότητα του απαλλασσόμενου παραλήπτη, καθώς και το κράτος μέλος υποδοχής που πιστοποιεί την απαλλαγή.

(2) Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 15 έως 17Γ δεν εφαρμόζεται στη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής προς τις ένοπλες δυνάμεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28, εάν η διακίνηση καλύπτεται από καθεστώς που βασίζεται απευθείας στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

Απαλλαγές από την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης για επιβάτες που ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη

28Β.-(1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς ή διά θαλάσσης.

(2) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία διατίθενται μέσα σε αεροσκάφος ή πλοίο κατά τη διάρκεια της πτήσης ή του πλου προς τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) «κατάστημα αφορολόγητων ειδών» σημαίνει κατάστημα εγκεκριμένο από τον Διευθυντή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που βρίσκεται μέσα σε αερολιμένα ή λιμένα· και

(β) «ταξιδιώτης που μεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα» σημαίνει επιβάτη κάτοχο αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου θαλάσσιας διαδρομής, στο οποίο ως τελικός προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή λιμένας τρίτου εδάφους ή τρίτης χώρας.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για παραχώρηση και εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), κατά τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.

Απαλλαγή προϊόντων που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών

29. Τα προϊόντα που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών απαλλάσσονται από το φόρο κατανάλωσης. Για την εφαρμογή της απαλλαγής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας.

Απαλλαγή προϊόντων που εισάγονται ή εισέρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία

30. (1) Προϊόντα που εισάγονται προσωρινά στη Δημοκρατία με σκοπό την επανεξαγωγή τους και απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, απαλλάσσονται και από φόρους κατανάλωσης με τέτοιες εξαιρέσεις ή προσαρμογές όπως με Κανονισμούς ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Προϊόντα που εισέρχονται προσωρινά στο εσωτερικό της Δημοκρατίας προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Άλλες απαλλαγές προϊόντων

31. (1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή μέρους του φόρου κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής ή εισόδου στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε προϊόντων, σε ορισμένα πρόσωπα, διεθνείς ή άλλους οργανισμούς ή σώματα, τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων ήθελαν καθοριστεί:

Νοείται ότι οι πιο πάνω Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν και την αξία σε περίπτωση οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων προϊόντων τα οποία αρχικά τέθηκαν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή και σε μεταγενέστερο χρόνο τίθενται σε διαφορετική χρήση.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή μέρους του φόρου κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής ή εισόδου στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε προϊόντων για τα οποία ικανοποιείται ο Διευθυντής ότι είχαν προηγουμένως εξαχθεί από τη Δημοκρατία.

Επανεισαγόμενα προϊόντα

32. Κοινοτικά προϊόντα τα οποία αφού εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, επανεισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσα σε διάστημα τριών ετών δύνανται να απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.