Γενικές απαλλαγές για τα εναρμονισμένα προϊόντα

28. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν:

(α) στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων,

(β) από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού πλην του κράτους μέλους εντός του οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,

(γ) από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία διεθνείς οργανισμούς και από τα μέλη των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους,

(δ) για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που συνάπτεται με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας,

(ε) από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου βασιλείου που σταθμεύουν στη Δημοκρατία με βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των κυλικείων ή των λεσχών τους:

Νοείται ότι, οι υπό αναφορά απαλλαγές δυνατόν να παραχωρούνται με διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εφόσον κατά την κρίση του Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια των εναρμονισμένων προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη ή άμεση, η προμήθεια των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα αποθέματα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15, τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής για να παραδοθούν σε παραλήπτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, συνοδεύονται από πιστοποιητικό απαλλαγής.

(3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαλλαγών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης καθώς και τις χορηγούμενες ποσότητες και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.