Πιστοποιητικό απαλλαγής

28Α.-(1) Εναρμονισμένα προϊόντα που διακινούνται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους προς το έδαφος της Δημοκρατίας υπό καθεστώς αναστολής και υπόκεινται στην απαλλαγή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, συνοδεύονται από πιστοποιητικό απαλλαγής, όπως αυτό καθορίζεται με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο διευκρινίζονται η φύση και η ποσότητα των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν, η αξία των προϊόντων και η ταυτότητα του απαλλασσόμενου παραλήπτη, καθώς και το κράτος μέλος υποδοχής που πιστοποιεί την απαλλαγή.

(2) Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 15 έως 17Γ δεν εφαρμόζεται στη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής προς τις ένοπλες δυνάμεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28, εάν η διακίνηση καλύπτεται από καθεστώς που βασίζεται απευθείας στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού