Απαλλαγή εναρμονισμένων προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών

28Α. (1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν στα τρίτα εδάφη που απαριθμούνται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς ή διά θαλάσσης.

(2) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία διατίθενται μέσα σε αεροσκάφος ή πλοίο κατά τη διάρκεια της πτήσης ή του πλου προς τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(α) «κατάστημα αφορολόγητων ειδών»: σημαίνει κατάστημα εγκεκριμένο από το Διευθυντή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που βρίσκεται μέσα σε αερολιμένα ή λιμένα,

(β) «ταξιδιώτης που μεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα»: σημαίνει επιβάτη κάτοχο αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου θαλάσσιας διαδρομής, στο οποίο ως τελικός προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή λιμένας τρίτου εδάφους ή τρίτης χώρας.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για παραχώρηση και εφαρμογή των απαλλαγών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, κατά τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.