Απαλλαγές από την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης για επιβάτες που ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη

28Β.-(1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς ή διά θαλάσσης.

(2) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία διατίθενται μέσα σε αεροσκάφος ή πλοίο κατά τη διάρκεια της πτήσης ή του πλου προς τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) «κατάστημα αφορολόγητων ειδών» σημαίνει κατάστημα εγκεκριμένο από τον Διευθυντή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που βρίσκεται μέσα σε αερολιμένα ή λιμένα· και

(β) «ταξιδιώτης που μεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα» σημαίνει επιβάτη κάτοχο αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου θαλάσσιας διαδρομής, στο οποίο ως τελικός προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή λιμένας τρίτου εδάφους ή τρίτης χώρας.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για παραχώρηση και εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), κατά τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.