Απαλλαγή προϊόντων που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών

29. Τα προϊόντα που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών απαλλάσσονται από το φόρο κατανάλωσης. Για την εφαρμογή της απαλλαγής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας.