Γενικές Απαλλαγές για τα εναρμονισμένα προϊόντα

28. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται:

(α) για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων,

(β) για τις δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο εκτός από τις δυνάμεις του κράτους μέλους εντός του οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,

(γ) για αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία διεθνείς οργανισμούς και για τα μέλη των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους,

(δ) να καταναλωθούν στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας,

(ε) για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου βασιλείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία με βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης για χρήση από τις δυνάμεις αυτές, για το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον ανεφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους:

Νοείται ότι οι υπό αναφορά απαλλαγές δυνατόν να παραχωρούνται με διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εφόσον κατά την κρίση του Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια των εναρμονισμένων προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη ή άμεση, η προμήθεια των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα αποθέματα.

(2) Οι ένοπλες δυνάμεις και οργανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να παραλαμβάνουν εναρμονισμένα προϊόντα από φορολογικές αποθήκες υπό καθεστώς αναστολής.

(3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαλλαγών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης καθώς και τις χορηγούμενες ποσότητες και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.