Αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος κατανάλωσης

27. (1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταβάλει στο Διευθυντή οποιοδήποτε ποσό φόρου κατανάλωσης το οποίο δεν ήταν οφειλόμενο, ολόκληρο ή μέρος αυτού, τότε ο Διευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει στο πρόσωπο αυτό ολόκληρο το ποσό ή τη διαφορά αυτού.

(2) Ο αχρεωστήτως καταβληθείς στο Διευθυντή φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται στο δικαιούχο αν εντός τριών ετών από την ημερομηνία καταβολής αυτού υποβληθεί στο Τελωνείο σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

(3) Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης επιστροφής που αναφέρεται στο εδάφιο (2) συνεπάγεται την παραγραφή του δικαιώματος του δικαιούχου.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί να ικανοποιήσει την αίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου αν η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα πλούτιζε αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.