Άλλες απαλλαγές προϊόντων

31. (1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή μέρους του φόρου κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής ή εισόδου στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε προϊόντων, σε ορισμένα πρόσωπα, διεθνείς ή άλλους οργανισμούς ή σώματα, τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων ήθελαν καθοριστεί:

Νοείται ότι οι πιο πάνω Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν και την αξία σε περίπτωση οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων προϊόντων τα οποία αρχικά τέθηκαν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή και σε μεταγενέστερο χρόνο τίθενται σε διαφορετική χρήση.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή μέρους του φόρου κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής ή εισόδου στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε προϊόντων για τα οποία ικανοποιείται ο Διευθυντής ότι είχαν προηγουμένως εξαχθεί από τη Δημοκρατία.