Επανεισαγόμενα προϊόντα

32. Κοινοτικά προϊόντα τα οποία αφού εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, επανεισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσα σε διάστημα τριών ετών δύνανται να απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.