ΜΕΡΟΣ VΙI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Επιστροφή ή διαγραφή ειδικού φόρου κατανάλωσης

26.-(1) Εκτός των προβλεπόμενων στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, στο εδάφιο (4) του άρθρου 18Δ και στο εδάφιο (6) του άρθρου 18Ι περιπτώσεων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στη Δημοκρατία δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερόμενου, να επιστρέφεται ή να διαγράφεται από τον Διευθυντή στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους όρους που ήθελε καθορίσει για την πρόληψη οποιασδήποτε τυχόν φοροδιαφυγής ή κατάχρησης:

Νοείται ότι, η επιστροφή ή διαγραφή δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε απαλλαγές άλλες από εκείνες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται, μετά από έγκριση του Διευθυντή και με όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιστραφεί σε αδειούχους ποτοποιούς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί σε αλκοολούχα ποτά δικής τους κατασκευής που εξάγονται σε τρίτες χώρες.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ή διαγραφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και τις διαδικασίες και τις μεθόδους ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την επιστροφή ή διαγραφή.

(4) Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιστρέφεται ή διαγράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που έχει πράγματι καταβληθεί ή επιβληθεί.

Αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος κατανάλωσης

27. (1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταβάλει στο Διευθυντή οποιοδήποτε ποσό φόρου κατανάλωσης το οποίο δεν ήταν οφειλόμενο, ολόκληρο ή μέρος αυτού, τότε ο Διευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει στο πρόσωπο αυτό ολόκληρο το ποσό ή τη διαφορά αυτού.

(2) Ο αχρεωστήτως καταβληθείς στο Διευθυντή φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται στο δικαιούχο αν εντός τριών ετών από την ημερομηνία καταβολής αυτού υποβληθεί στο Τελωνείο σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

(3) Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης επιστροφής που αναφέρεται στο εδάφιο (2) συνεπάγεται την παραγραφή του δικαιώματος του δικαιούχου.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί να ικανοποιήσει την αίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου αν η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα πλούτιζε αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.