Επιστροφή ή διαγραφή ειδικού φόρου κατανάλωσης

26. (1) Εκτός από τις περιπτώσεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου και των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 18Ε καθώς και οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται επιστροφή του  ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τον παρόντα Νόμο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στη Δημοκρατία μπορεί, κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερομένου, να επιστρέφεται ή να διαγράφεται από το Διευθυντή στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους όρους που ήθελε καθορίσει για την πρόληψη οποιασδήποτε τυχόν φοροδιαφυγής ή κατάχρησης:

Νοείται ότι, αυτή η επιστροφή ή διαγραφή δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε απαλλαγές άλλες από εκείνες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (6) του άρθρου 18Α, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται ή διαγράφεται ανάλογα με την περίπτωση μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, εφόσον αυτός καταβλήθηκε στο κράτος μέλος προορισμού και νοουμένου ότι  τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (5) του άρθρου 18Γ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται ή διαγράφεται ανάλογα με την περίπτωση κατόπιν σχετικού αιτήματός του πωλητή, εφόσον ο ίδιος ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος έχουν τηρήσει την πιο κάτω διαδικασία:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων εγγράφεται στα μητρώα του κράτους μέλους προορισμού και εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αρμόδια υπηρεσία η οποία ορίζεται ειδικά από το κράτος μέλος προορισμού και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει·

(β) καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω μετά την άφιξη των προϊόντων·

(γ) τηρεί λογιστική των παραδιδόμενων εναρμονισμένων προϊόντων.

(4) Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν μετά από έγκριση του Διευθυντή και με όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, να επιστραφεί σε αδειούχους ποτοποιούς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί σε αλκοολούχα ποτά δικής τους κατασκευής που εξάγονται σε τρίτες χώρες.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ή διαγραφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καθώς και τις διαδικασίες και τις μεθόδους ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την επιστροφή ή διαγραφή του.

(6) Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιστρέφεται ή διαγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που έχει πράγματι καταβληθεί ή επιβληθεί.