Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης

26. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) (3) και (4) τα εναρμονισμένα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στη Δημοκρατία δύνανται να αποτελέσουν, μετά από αίτηση επιτηδευματία στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματος του, αντικείμενο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το Διευθυντή υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, εφόσον στην πραγματικότητα δεν έχουν καταναλωθεί στο εσωτερικό της Δημοκρατίας αλλά έχουν αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα.

(2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (6) του άρθρου 6, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται μόνο, εφόσον αυτός καταβλήθηκε στο κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του κράτους αυτού και νοουμένου ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται στον πωλητή, εφόσον αυτός καταβλήθηκε στο κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του κράτους αυτού και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9.

(4) Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν μετά από έγκριση του Διευθυντή και με όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, να επιστραφεί σε αδειούχους ποτοποιούς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί σε αλκοολούχα ποτά δικής τους κατασκευής που εξάγονται σε τρίτες χώρες.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καθώς και τις διαδικασίες και τις μεθόδους ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την επιστροφή του.

(6) Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που έχει πράγματι καταβληθεί.