Ανάκτηση φόρου κατανάλωσης, χρηματικής επιβάρυνσης και τόκου

25. Οποιαδήποτε ποσά φόρου κατανάλωσης, χρηματικής επιβάρυνσης και τόκου που δεν κατεβλήθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εισπράττονται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε διαδικασία για είσπραξη του χρέους ασκείται στο όνομα του Διευθυντή.