Παραγραφή

24. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η βεβαίωση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο δεν εκδίδεται μετά την πάροδο έξι ετών από την ημερομηνία που ο φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός.

(2) Αν έχει απολεσθεί οποιοδήποτε ποσό φόρου κατανάλωσης ως αποτέλεσμα δόλου ή εσκεμμένης παράλειψης του υπόχρεου προσώπου, τότε δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ως αν η αναφορά σε έξι χρόνια στο εδάφιο (1) ήταν αναφορά σε δώδεκα χρόνια.