Ορισμοί

33. (1) Ως ενεργειακά προϊόντα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρούνται τα προϊόντα:

(α) που υπάγονται στους κωδικούς 1507 ως 1518 της ΣΟ, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(β) που υπάγονται στους κωδικούς 2701, 2702 και 2704 έως 2715 της ΣΟ·

(γ) που υπάγονται στους κωδικούς 2901 και 2902 της ΣΟ·

(δ) που υπάγονται στους κωδικούς 2905 11 00 της ΣΟ, εφόσον δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(ε) που υπάγονται στον κωδικό 3403 της ΣΟ·

(στ) που υπάγονται στον κωδικό 3811 της ΣΟ·

(ζ) που υπάγονται στον κωδικό 3817 της ΣΟ·

(η) που υπάγονται στον κωδικό 3824 90 99 της ΣΟ, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(2) Ως ηλεκτρική ενέργεια για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται η ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό 2716 της ΣΟ.

(3) "Μικρός παραγωγός" σημαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια λιγότερη από 100 ΜWh ετησίως ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα την οποία ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.