Ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/262

34. Από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 33 και ανεξάρτητα από το αν επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 36, μόνο τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης:

(α) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 1507 έως 1518 της ΣΟ, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(β) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2707 10, 2707 20, 2707 30 και 2707 50 της ΣΟ·

(γ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 12 έως 2710 19 68 και 2710 20 έως 2710 20 39 και 2710 20 90 [μόνο για προϊόντα των οποίων λιγότερο από το 90% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 210 οC και τουλάχιστον το 65% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 οC, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86)].  Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 και 2710 20 90 [(μόνο για προϊόντα των οποίων λιγότερο από το 90% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 210 οC και τουλάχιστον το 65% κατ΄ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 οC, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86)], οι διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο και την κυκλοφορία ισχύουν μόνο για τη χύμα εμπορική κυκλοφορία·

(δ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2711 της ΣΟ (εξαιρουμένων των κωδικών 2711 11, 2711 21 και 2711 29)·

(ε) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2901 10 της ΣΟ·

(στ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 και 2902 44 της ΣΟ·

(ζ) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2905 11 00 της ΣΟ, όταν δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων·

(η) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 και 3811 90 00 της ΣΟ·

(θ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 3824 99 86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα), 3824 99 93, 3824 99 96 (εκτός από παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων.