Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου

35. Με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται οι περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου όσον αφορά τα προϊόντα ή και τη χρήση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2(4) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.