Πεδίο εφαρμογής και ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας

36. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, ειδικός φόρος κατανάλωσης:

(α) στα ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική ενέργεια που καθορίζονται ειδικά στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται σε αυτό απέναντι από κάθε προϊόν αντίστοιχα,

(β) στα ενεργειακά προϊόντα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να διατεθούν προς πώληση ή να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης. ο συντελεστής του επιβλητέου ειδικού φόρου κατανάλωσης καθορίζεται, ανάλογα με τη χρήση, με βάση το συντελεστή για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή καύσιμο κινητήρων,

(γ) εκτός από τα ενεργειακά προϊόντα σε κάθε προϊόν το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου αυτού και φορολογείται με βάση το συντελεστή για το αντίστοιχο προϊόν που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(δ) εκτός από τα ενεργειακά προϊόντα σε κάθε άλλο υδρογονάνθρακα, μη περιλαμβανομένης της τύρφης, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται για θέρμανση και φορολογείται με το συντελεστή του ισοδύναμου ενεργειακού προϊόντος που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.