Γνωστοποίηση για όρους, προϋποθέσεις κλπ

49. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους που αφορούν τη λειτουργία και έλεγχο των φορολογικών αποθηκών και των υποστατικών παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, υποκατάστατων αυτών και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης.