Επιβολή διαφοροποιημένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης

45. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει διαφοροποιημένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει διαφοροποιημένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil), στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία.