Αδικήματα

47. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών ή ηλεκτρική ενέργεια για άλλο από τον προβλεπόμενο στις απαλλαγές ή μειώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο σκοπό, ή αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν για παραχώρηση της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δυο χρόνια ή και στις δυο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και τα ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών, δοχεία, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή διαθέτει χρωματισμένο πετρέλαιο κατά παράβαση των διατάξεων των περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Κανονισμών του 2003, ή οποιωνδήποτε μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και τα προϊόντα, δοχεία, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.