Αδικήματα

47. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή διαθέτει ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών ή ηλεκτρική ενέργεια για άλλο από τον προβλεπόμενο στις απαλλαγές ή μειώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο σκοπό ή κατά παράβαση των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν για παραχώρηση της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δυο χρόνια ή και στις δυο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και τα ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών, δοχεία, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

(2) [Διαγράφηκε].