Ειδικές απαλλαγές και μειώσεις

44. (1) Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής:

(α) Το ειδικό καύσιμο αεριωθουμένου (κωδ. ΣΟ 2710 19 21), που παραδίδεται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές αεροπορικές μεταφορές με εξαίρεση το καύσιμο που προορίζεται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής:

Νοείται ότι "ιδιωτική πτήση αναψυχής" θεωρείται η χρησιμοποίηση του αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί δυνάμει σύμφασης μίσθωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν το χρησιμοποιεί για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για σκοπούς των Κρατικών Αρχών.

(β) Τα ενεργειακά προϊόντα που παραδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για την ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Κοινότητας από σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με εξαίρεση την περίπτωση της χρησιμοποίησης τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής:

Νοείται ότι "ιδιωτικό σκάφος αναψυχής" θεωρείται οποιοδήποτε σκάφος χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη του ή από το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί δυνάμει σύμβασης μίσθωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των Κρατικών Αρχών:

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των παραλλαγών που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) στις εγχώριες μεταφορές ως επίσης να αναστείλει την εφαρμογή των πιο πάνω απαλλαγών στην περίπτωση που έχει συναφθεί διμερής συμφωνία από την Κυπριακή Δημοκρατία με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι οι απαλλαγές που καθορίζονται στα εδάφια (α) και (β) μπορούν να παραχωρηθούν με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον εγκριθεί τούτο από το Διευθυντή.

(γ) τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλει στα προϊόντα αυτά, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής, ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

(δ) τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου·

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil), το φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene), το υγραέριο και το φυσικό αέριο στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στις περιπτώσεις επιχειρηματικής χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουμένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται από το άρθρο 9 της εν λόγω Οδηγίας.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαλλάξει εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε από τα ενεργειακά προϊόντα ή την ηλεκτρική ενέργεια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρους κατανάλωσης στα εν λόγω προϊόντα στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να απαλλάξει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια ή καθορίσει μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, στις περιπτώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει.