Ειδική άδεια κατασκευής μπύρας σε εστιατόρια κλπ

71. Ο Διευθυντής δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια κατασκευής μπύρας για επιτόπια κατανάλωση σε εστιατόρια, ταβέρνες και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις, υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει και με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων τελών.