Εξουσία έκδοσης Διατάγματος που αφορά τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη

68. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τα είδη της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μετουσίωση καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για τη μετουσίωση, προμήθεια, αποθήκευση, μεταφορά, πώληση, παράδοση, παραλαβή και χρήση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και των υλών που χρησιμοποιούνται για μετουσίωση.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο με αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η αιθυλική αλκοόλη ή η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), στην προμήθεια οποιουδήποτε είδους μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με γνώση του προμηθεύει τέτοια αιθυλική αλκοόλη σε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από το Διάταγμα στην παραλαβή της, ανεξάρτητα οποιασδήποτε ποινικής ευθύνης, την οποία δυνατό να έχει, οφείλει να καταβάλει τον καταβλητέο σε αυτή ειδικό φόρο κατανάλωσης.

(4) Με εξαίρεση τους εξουσιοδοτημένους ή αδειούχους κατασκευαστές μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη την οποία αυτός παρέλαβε κατά παράβαση των όρων του πιο πάνω Διατάγματος, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση.