Εξουσιοδότηση κατασκευής ενδιάμεσων προϊόντων και αφρωδών κρασιών

69. (1) Ο οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας και ο αδειούχος ποτοποιός είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθούν από το Διευθυντή υπό τους όρους τους οποίους ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως κατασκευάζουν ενδιάμεσα προϊόντα ή αφρώδη κρασιά.

(2) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής ενδιάμεσων προϊόντων ή εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής αφρωδών οίνων". Η εξουσιοδότηση που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό επιτρέπει στον κάτοχό της τη χοντρική εμπορία ενδιάμεσων προϊόντων ή και αφρωδών οίνων δικής τους κατασκευής στο εγκεκριμένο από το Διευθυντή υποστατικό του.