Περιορισμοί που αφορούν τους οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας

60. (1) Ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας δεν δύναται να επαναποστάζει ή εξάγει αιθυλική αλκοόλη από ύλες άλλες εκτός από τη νόμιμα λαμβανόμενη ή παραγόμενη από αυτόν αιθυλική αλκοόλη.

(2) Ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας δεν δύναται να έχει στην κατοχή του:

(α) εκτός από την πιο πάνω αιθυλική αλκοόλη, οποιαδήποτε ύλη από την οποία είναι δυνατή η απόσταξη αιθυλικής αλκοόλης˙

(β) αιθυλική αλκοόλη για την οποία αυτός δεν κατέχει ούτε παρέδωσε στον λειτουργό την προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο.

(3) Κάθε οινοπνευματοποιός Β’ κατηγορίας, ο οποίος αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ή του οποίου ο αποστακτήρας εξευρίσκεται να περιέχει ύλες που είναι δυνατό να αποσταχθούν, εκτός από τη νόμιμα παραληφθείσα από αυτόν αιθυλική αλκοόλη, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί σε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης σε λίτρα άνυδρης αλκοόλης, ίση με την ποσότητα των υλών ή της αιθυλικής αλκοόλης, αναφορικά με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και οποιεσδήποτε τέτοιες ύλες υπόκεινται σε δήμευση.